«Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο 22/2024_ΕΚΑΠΥ_5/2022 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV: 3369000 – Διάφορα Φάρμακα)» 7 Ιουνίου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Παρασκευή, 7 Ιούν 2024


«Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο 22/2024_ΕΚΑΠΥ_5/2022 για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV: 3369000 – Διάφορα Φάρμακα)»
7 Ιουνίου 2024
..

Κατεβάστε εδώ


Source link

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιούν 13 2024

«Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την εκκαθάριση Φαρμάκου» 12 Ιουνίου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 29 2024

«Ενημέρωση για την εισαγωγή νέων σκευασμάτων ανοιχτού προϋπολογισμού 28_05_2024» 29 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 24 2024

«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 1/2024 για την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τριάντα δυο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού» 22 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 23 2024

«Επιτευχθείσα εξοικονόμηση από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ΕΚΑΠΥ 5/2022, που αφορά την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων.» 23 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 22 2024

«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 1/2024 για τηδιενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήσηηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για τηνπρομήθεια τριάντα δυο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) μεεκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένοποσοστό επιμερισμού» 22 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 15 2024

«167 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤ ΗΜΕΡ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΑΠΥ _ 1_2024 S» 15 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 15 2024

«3316 14.5.2024 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ» 14 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 11 2024

«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 1/2024 για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τριάντα δυο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού» 10 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Μάι 01 2024

«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 1/2024 για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τριάντα δυο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού» 1 Μαΐου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

Απρ 18 2024

«Διευκρινήσεις επί του τεύχους της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού ΕΚΑΠΥ 1/2024, και α/α ΕΣΗΔΗΣ 345939 για τη Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τριάντα δύο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού και χρονική διάρκεια δύο (2) ετών συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 105.356.858,08€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο με δικαίωμα προαίρεσης  για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.678.429,04€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» 18 Απριλίου 2024 .. Κατεβάστε εδώ