Ανακοινώσεις Φορέων

«Διευκρινήσεις επί του τεύχους της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού ΕΚΑΠΥ 1/2024, και α/α ΕΣΗΔΗΣ 345939 για τη Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τριάντα δύο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού και χρονική διάρκεια δύο (2) ετών συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 105.356.858,08€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο με δικαίωμα προαίρεσης  για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.678.429,04€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» 18 Απριλίου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

«Διευκρινήσεις επί του τεύχους της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού ΕΚΑΠΥ 1/2024, και α/α ΕΣΗΔΗΣ 345939 για...

«EKAΠΥ 1/2024 Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τριάντα δύο (32) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3) με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού και χρονική διάρκεια δύο (2) ετών συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 105.356.858,08€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα δύο (2) έτη της συμφωνίας-πλαίσιο με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.678.429,04€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» 11 Απριλίου 2024 .. Κατεβάστε εδώ

«EKAΠΥ 1/2024 Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού...