Υπεύθυνη Δήλωση

Δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. Επιπροσθέτως, δηλώνω υπεύθυνα ότι οποιαδήποτε μεταβολή ως προς την εταιρεία και τη θέση, θα ενημερώνετε η ΕΛ.Ε.Μ.Α. εντός 2 μηνών.

Με την εγγραφή σας στο newsletter και/ ή ως μέλος της ΕΛ.Ε.Μ.Α., παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται κατωτέρω, από το Ελληνικό Επιστημονικό Σωματείο MARKET ACCESS που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Βουκουρεστίου 18, (εφεξής «η ΕΛ.Ε.Μ.Α.»)

Για την εγγραφή σας ως μέλος της ΕΛ.Ε.Μ.Α., η τελευταία διατηρεί το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας και τα στοιχεία της εργασίας σας για όσο χρονικό διάστημα είστε μέλος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. και για πέντε έτη μετά την αποχώρηση / διαγραφή σας από μέλος της ΕΛ.Ε.Μ.Α., προκειμένου να ενημερώνεστε για θέματα που άπτονται του καταστατικού σκοπού του, να συμμετέχετε στις αρχαιρεσίες, εκδηλώσεις, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις και να ενημερώνεστε εν γένει για κάθε θέμα που αφορά την ΕΛ.Ε.Μ.Α. και τις δραστηριότητες του. Ενδέχεται η ΕΛ.Ε.Μ.Α. να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σε εταιρεία που αναλαμβάνει τη διοργάνωση των δράσεων του.

Επιπρόσθετα, για την εγγραφή σας στο newsletterτηςΕΛ.Ε.Μ.Α., η τελευταία διατηρεί μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο τομέα που δραστηριοποιείται και τον τομέα του Φαρμάκου και της Υγείας. Ενδέχεται η ΕΛ.Ε.Μ.Α. να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή του newsletter.

Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία ως υποκείμενο των δεδομένων είναι τα εξής:

  • Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η ΕΛ.Ε.Μ.Α..
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία στην ΕΛ.Ε.Μ.Α., εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχτεί.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα που ήδη έχετε δώσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
  • Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, αίτησης στην ΕΛ.Ε.Μ.Α..

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΛ.Ε.Μ.Α. (Τηλ.: 2160033922, mail: info@mahs.gr), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η ΕΛ.Ε.Μ.Α. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.