Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο
 • Η Ελληνική Ένωση Market Access διοικείται από οκταμελές (8 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγμένο μετά δύο (2) αναπληρωματικών μελών για τριετή θητεία.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη αυτού.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο δια την εξυπηρέτηση του σκοπού του σωματείου δύναται να συγκροτεί τεχνικές Επιτροπές από μέλη του σωματείου και πρόσωπα ειδικών γνώσεων, που θα ορίζουν και την αρμοδιότητα των Επιτροπών αυτών, ενώ σε κάθε επιτροπή θα προΐσταται πάντοτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.
 • Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ. Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
 • Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων των νόμων του ισχύοντος καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 • Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση γενικούς και ειδικούς κανονισμούς που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΛ.Ε.Μ.Α.
 • Έχει την ευθύνη για τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για την ανάπτυξη και πρόοδο της Ένωσης και για την όσο το δυνατό επιτυχή υλοποίηση των σκοπών που έχει θέσει.
 • Αποφασίζει για τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών ή ομάδων εργασίας για την παρακολούθηση, εκτέλεση ή μελέτη εξειδικευμένων εργασιών ή θεμάτων γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού των εσόδων και εξόδων κάθε οικονομικής χρήσης, καθώς και να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων.
Γενική Συνέλευση
 • Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του επιστημονικού σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε τρίτο έτος το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από οκτώ (8) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη καθώς και την Εξελεγκτική Επιτροπή τριών (3) τακτικών μελών και ενός (1) αναπληρωματικού.
 • Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του επιστημονικού Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά κάθε χρόνο κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και έκτακτα όποτε το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου.
 • Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των μελών, τα οποία πρέπει να είναι Ταμειακώς τακτοποιημένα.
 • Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται εκ νέου εντός το πολύ οκτώ (8) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης Συνελεύσεως, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.
 • Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Επίσης εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. για ίση με αυτό θητεία, έχει ως έργο της τον έλεγχο του Ταμείου και της εν γένει οικονομικής διαχειρίσεως του Δ.Σ. και συντάσσει την σχετική έκθεση της, η οποία ανακοινώνεται στην ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση από τον προεδρεύοντα ή άλλον παρόντα στην Συνέλευση στα μέλη της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήστος Μαρτάκος

Χρήστος Μαρτάκος

Πρόεδρος

Παναγιώτης Παπαπέτρου

Παναγιώτης Παπαπέτρου

Αντιπρόεδρος

Ισίδωρος Κουγιουμτζόγλου

Ισίδωρος Κουγιουμτζόγλου

Γενικός Γραμματέας

Σοφία Ζαφείρη

Σοφία Ζαφείρη

Ταμίας

Νικόλαος Ξενουδάκης

Νικόλαος Ξενουδάκης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Νίκολη

Αγγελική Νίκολη

Αναπληρωτής Ταμίας

Φώτιος Διαμαντόγιαννης

Φώτιος Διαμαντόγιαννης

Τακτικό Μέλος

Αντώνιος Ρόκκος

Αντώνιος Ρόκκος

Τακτικό Μέλος

Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Αναπληρωματικό Μέλος